147396 මම ඔබට යමක් ඇසුවෙමි

0 අදහස්
0%

ස්ටේලා සහ නේඛේන් පිට්ටනියෙන් එළියට එනවා. ස්ටෙලා ටිකක් අවුල්සහගතයි, ඇයට නිකන්ම ඇයට ආදරය කරනවා නම් නිකේනේගෙන් ඇසුවොත් ... එය වැරදියි, ඇයට ද ඇගේ ගුරුතුමිය ගැන ද ඔබ ගැන ඇගේ කතන්දරය ගැන කතන්දර ප්රකාශ කරයි! මෙම ස්වභාවික පැටියා ටීනා කෙල්ලෙක් ටිකක් භයානක වීමට කැමති හා විශාල ගුරුවරු කුකුළකුට විරුද්ධ නැහැ!

දිනය: ජුනි 20, 2018

ඔබමයි